DOKUMENTY SKŁADANE W MOMENCIE PRZYZNANIA STYPENDIUM DOKTORSKIEGO

Dokumenty składane w momencie ogłoszenia ostatecznej listy stypendystów wskazane w cz. II ogłoszenia (do pobrania):

W/w dokumenty powinny być uzupełnione elektronicznie, podpisane i dostarczone w wersji  papierowej bezpośrednio do Biura Projektu – Gmach B, pok. 603. 

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"