Stypendia

Jednym z najważniejszych działań w ramach projektu jest stworzenie systemu stypendiów naukowych dla doktorantów WMech, WOiO, WEiA, ZiE (w ograniczonym zakresie), WILiŚ oraz WArch oraz dla młodych doktorów wszystkich wydziałów PG (do 35 roku życia).

Stypendia naukowe dla doktorantów

W budżecie projektu przewidziano, że 100 doktorantów ww. wydziałów (doktoranci WCh, WETI i WFTiMS otrzymują stypendia z projektu InterPhd) w latach akademickich 2013/2014 oraz w 2014/2015 roku otrzyma stypendia naukowe w wysokości 2 400 zł miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy od października do lipca). Liczba stypendiów zostanie podzielona pomiędzy 6 jednostek proporcjonalnie do liczby uczestników studiów doktoranckich.

Wstępne ustalenia przewidują, że procedura wyboru stypendystów będzie odbywać się na zasadach konkursowych. W tej chwili kierownik projektu oraz poszczególni koordynatorzy obszarowi pracują nad dokumentacją konkursową, która stanowić będzie załącznik do regulaminu konkursu. Regulamin ten zostanie opublikowany w formie zarządzenia Rektora PG. Zakłada się, że wybór stypendystów odbywać się będzie poprzez wydziałowe komisje stypendialne. Pierwszy konkurs planowany jest na IV kw. 2013 roku, zaś środki zostaną wypłacone Beneficjentom do końca 2013 roku.

W dniu 2 października 2013 roku Rektor Politechniki Gdańskiej opublikował Zarządzenie nr 26/2013 wprowadzenia regulaminu stypendiów przyznawanych za osiągnięcia naukowe na studiach doktoranckich Politechniki Gdańskiej ze środków projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii Europa 2020”. W dokumencie tym zawarte są kryteria wyboru stypendystów.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 26/2013 z 2 października 2013 r.

Planowana I edycja konkursu stypendialnego dla doktorantów realizujących swoje badania w obszarach kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 planowany jest na październik-listopad 2013 roku.

Stypendia naukowe dla młodych doktorów (do 35 r.ż)

W projekcie zaplanowano też osobną pulę środków dla młodych pracowników naukowych PG (ze stopniem doktora). Przewiduje się, że po 20 doktorów w roku 2013/2014 i 2014/2015 zostanie objętych wsparciem w wysokości 3 000 zł miesięcznie przez 12 miesięcy począwszy od października.  Podobnie jak w przypadku doktorantów opracowywana jest procedura wyboru Beneficjentów. 

W tym dziale zamieszczane będą zasady aplikacji oraz wszelkie dokumenty niezbędne do aplikowania o stypendium.

Stypendia dla visiting professors

W ramach projektu przewidziano zaproszenie na Politechnikę Gdańską 60 profesorów wizytujących, którzy w czasie wizyty przeprowadzą 15-godzinny wykład i konsultacje z doktorantami. W zamian profesor wizytujący otrzyma stypendium w wysokości 10 000 zł (płatne w gotówce jednorazowo po przyjeździe), które w założeniu ma pokryć wszelkie koszty związane z podróżą i pobytem w Gdańsku.

Wybór profesorów wizytujących odbywać się wg procedury konkursowej, zaś wyboru będzie dokonywać Rada Koordynatorów projektu. Zgłaszać kandydatów na profesora wizytującego będą mogli wyłącznie samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni.

W tym dziale umieszczone będą wszystkie regulaminy i formularze dla zgłaszających kandydatów.

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"