Zadanie 7: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – poprawa wyposażenia dydaktycznego uczelni

W ramach zadania kampus PG zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez:

1. Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zakłada się, że zakupionych zostanie 10 zestawów komputerowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (w szczególności niedowidzących). Aby niepełnosprawni doktoranci mogli maksywalnie efektywnie korzystać z tego sprzętu, zostanie on rozdysponowany pomiędzy wszystkie 9 wydziałów, zaś 1 stanie w ogólnodostępnym miejscu w w Bibliotece Głównej PG

2. Przebudowę wejścia i 2 wind w Gmachu B

W ramach projektu planuje się poprawę dostępności Gmachu B, w którym swoje pomieszczenia mają 3 wydziały: ILiS, FTiMS oraz ZiE i gdzie znajduje się szereg centralnych instytucji PG. Poprawa ta ma nastąpić poprzez modernizację wejścia głównego do budynku (po zachodniej stronie) i gruntowną modernizację szybu wind wraz z jej wymianą na nową, spełniającą wymogi osób niepełnosprawnych.

Prace będą trwać w 2014 i 2015 roku.

 

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"