Zadanie 6: Wsparcie Biura Karier PG

Wsparcie Biura Karier PG (BK PG) polegać będzie na:

1. Szkoleniach trenerskich dla 2 pracowników BK PG

Wynikiem ukończenia w/w szkoleń przez pracowników BK PG będzie nabycie kompetencji coacha, a przez to zbudowanie nowej oferty doradczej skierowanej do młodych doktorantów. Praca z doktorantami techniką coachingu będzie dla nich bardziej przydatna/interesująca niż proponowane obecnie doradztwo zawodowe.

2. Wizytach studyjnych (krajowych i zagranicznych) pracowników KB PG

Do końca roku 2015 zakłada się realizację 12 krajowych i 6 krajowych wizyt studyjnych przez pracowników BK PG w celu pogłębiania współpracy i przenoszenia najlepszych praktyk w zakresie wspierania karier doktorantów. Pozwoli to na zbliżenie programowe studiów
doktoranckich do potrzeb wyzwań gospodarki opartej na wiedzy.

3. Zakupie komputerowych testów psychologicznych dla lepszego diagnozowania predyspozycji zawodowych doktorantów

Zakup testów wzbogaci warsztat pracy doradcy zawodowego. Doktoranci oraz młodzi doktorzy otrzymają wsparcie w procesie podejmowania decyzji czy wejść na rynek pracy, kontynuować pracę naukowo-badawczą czy też rozpocząć działalność gospodarczą. Test będzie wykorzystywany podczas konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym. Po przeszkoleniu pracowników Sekcji
Karier Studenckich w zakresie coachingu test może być wykorzystany w procesie coachingu.

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"