Zadanie 5: Staże wyjazdowe dla doktorantów

1. Staże wyjazdowe praktyczne dla doktorantów (w działach R&D)

 Przewiduje się się, że w ramach projektu doktoranci będą mogli wyjeżdżać do krajowych ośrodków badawczo-rozowojowych celem odbycia stażu pomocnego w realizacji badań. Doktorant otrzyma środki na pokrycie najważniejszych potrzeb na wyjeździe - kwota stypendium wyjazdowego to 12 000 zł. Wyjazd trwa 3 miesiące. Przewiduje się wsparcie 30 staży do końca 2015 roku.

2. Staże wyjazdowe praktyczne dla doktorantów (technologiczno-inżynierskie)

W ramach projektu doktoranci będą mogli wyjeżdżać na staże do krajowych przedsiębiorstw innowacyjnych lub innych instytucji, gdzie nabędą doświadczenia praktycznego w swoim obszarze badawczym.  Doktorant otrzyma środki na pokrycie najważniejszych potrzeb na wyjeździe - kwota stypendium wyjazdowego to 12 000 zł. Wyjazd trwa 3 miesiące. Przewiduje się wsparcie 30 staży do końca 2015 roku.

3. Staże wyjazdowe do zagranicznych ośrodków naukowych

Doktoranci otrzymają możliwość odbycia stażu wyjazdowego także w zagranicznym  ośrodku naukowym lub badawczo-rozwojowym. Zakłada się, że taki staż pozwoli na rozwój badań doktoranta, zacieśnienie współpracy międzynarodowej PG oraz transfer know-how na naszą uczelnię. Środki, jakie otrzyma doktorant na trzymiesięczny wyjazd to 20 000 zł na 3 miesiące. Zakłada się, że do końca 2015 roku 72 doktorantów odbędzie takie staże. UWAGA! Staże zagraniczne są dostępne wyłącznie dla doktorantów z wydziałów niebiorących udziału w projekcie Interphd.

4. Lokalne staże przemysłowe dla doktorantów.

W sytuacji, gdy doktorant nie może sobie pozwolić na 3-miesięczny wyjazd można ubiegać się o środki na 3 miesięczny staż praktyczny realizowany w odległości ok. 100 km od Gdańska. Taka forma staźu eliminuje konieczność wynajmowania noclegów oraz dalekich podróży. W związku z tym środki, jakie otrzyma doktorant, są mniejsze niż przy stażach wyjazdowych: 1 500 zł na 3 miesiące. Zakłada się, że do końca roku 2015 taki staż odbędzie 45 doktorantów.

5. Lokalne praktyki przemysłowe dla doktorantów

W ramach projektu przewidziano także krótką formę stażu - 1-miesięczną lokalną praktykę realizowaną również w pobliżu Gdańska (do ok. 120 km). W tym przypadku doktorant otrzyma jednorazowe stypednium w wysokości 1 000 zł.

 

UWAGA!

Przygotowując miejsca praktyk należy pamiętać, że w ramach projektu przewidziano także środki na przygotowanie staży krajowych i lokalnych oraz praktyk dla przedstawicieli przedsiębiorstwa, do którego jedzie doktorant. W przypadku praktyk jest to kwota 1 500 zł (pomniejszona o składki i podatki), zaś w przypadku stażu jest to 3 000 zł.

Wypłata środków jest realizowana na 2-4 tygodnie przez rozpoczęciem stażu/praktyki.

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"