Zadanie 4: Stypendia naukowe dla doktorantów, młodych doktorów oraz visiting professors

Stypendia naukowe dla doktorantów

UWAGA! Stypendia będą dostępne wyłącznie dla dla doktorantów WMech, WOiO, WEiA, ZiE (w ograniczonym zakresie), WILiŚ oraz WArch. W budżecie projektu przewidziano, że 100 doktorantów ww. wydziałów w latach akademickich 2013/2014 oraz w 2014/2015 roku otrzyma stypendia naukowe w wysokości 2 400 zł miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy od października do lipca). Liczba stypendiów zostanie podzielona pomiędzy 6 jednostek proporcjonalnie do liczby uczestników studiów doktoranckich. Doktoranci WCh, WETI i WFTiMS otrzymują stypendia z projektu InterPhd.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego w roku 2014,  w tym regulaminy, formularze i inne niezbędne do aplikowania dokumenty znajdą Państwo tutaj.

Stypendia naukowe dla młodych doktorów (do 35 r.ż)

W projekcie zaplanowano też osobną pulę środków dla młodych pracowników naukowych PG (ze stopniem doktora) wszystkich wydziałów. Przewiduje się, że po 20 doktorów w roku 2013/2014 i 2014/2015 zostanie objętych wsparciem w wysokości 3 000 zł miesięcznie przez 12 miesięcy począwszy od października.

Zasady aplikacji oraz wszelkie dokumenty niezbędne do aplikowania o stypendium w konkursie w roku 2014 znajdują się tutaj.

Stypendia dla visiting professors

W ramach projektu przewidziano zaproszenie na Politechnikę Gdańską 60 profesorów wizytujących, którzy w czasie wizyty przeprowadzą 15-godzinny wykład i konsultacje z doktorantami. W zamian profesor wizytujący otrzyma stypendium w wysokości 10 000 zł (płatne w gotówce jednorazowo po przyjeździe), które w założeniu ma pokryć wszelkie koszty związane z podróżą i pobytem w Gdańsku.

Wybór profesorów wizytujących odbywać się wg procedury konkursowej, zaś wyboru będzie dokonywać Rada Koordynatorów projektu. Zgłaszać kandydatów na profesora wizytującego będą mogli wyłącznie samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni. UWAGA! Możliwość zapraszania gości w ramach projekt będzie dostępna wyłącznie dla dla pracowników samodzielnych WMech, WOiO, WEiA, ZiE (w ograniczonym zakresie), WILiŚ oraz WArch.

Wszystkie regulaminy i formularze dla osób zgłaszających kandydatów znajdą Państwo tutaj.

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"