Dokumenty składane w momencie przyznania stażu zagranicznego

DOKUMENTY SKŁADANE W MOMENCIE PRZYZNANIA STAŻU wskazane w cz. II ogłoszenia (do pobrania):

 

UWAGA! W przypadku osób wyjeżdżających do krajów wymagających wizy Biuro Projektu może na życzenie stażysty wystawić odpowiednie zaświadczenie pomocne w procesie ubiegania się o wizę. W tym celu stażysta proszony jest o uzupełnienie jednego lub obu niżej zamieszczonych wzorów (w zależności od sytuacji doktoranta i wymogów wizowych) i przekazanie ich na adres emai Biura Projektu celem podpisania przez Kierownika Projektu:

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"