Dokumenty składane w momencie przyznania stażu krajowego lub praktyki

DOKUMENTY SKŁADANE W MOMENCIE PRZYZNANIA STAŻU LUB PRAKTYKI (do pobrania):

​1) Ze strony stażysty / praktykanta (wskazane w cz. II ogłoszenia):

a) Oświadczenie uczestnika krajowego stażu / praktyki dotyczące badań lekarskich (1 wzór dla wszystkich uczestników)

b) Deklarację uczestnika stażu / praktyki – w zależności od rodzaju:

 

2) Ze strony stażysty / praktykanta i jednostki przyjmującej na staż -  umowa trójstronna (stażysta – przedsiębiorstwo – PG) o staż doktorancki słuchaczy studiów III stopnia – w zależności od rodzaju:

3)      Ze strony opiekuna stażu / praktyki (wskazane w cz. III ogłoszenia):

a) formularz danych osobowych opiekuna stażu / praktyki

b) oświadczenie opiekuna stażu / praktyki dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych

c) oświadczenie opiekuna stażu / praktyki dla celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

d) oświadczenie personelu projektu

e) zgłoszenie do ubezpieczenia opiekuna stażu / praktyki – formularz ZUS w zależności od sytuacji zawodowej opiekuna stażu / praktyki:

  • w przypadku gdy wynagrodzenie opiekuna stażu / praktyki jest wyższe od minimalnego wynagrodzenia brutto (1.680 zł brutto/mc) lub opiekun stażu / praktyki prowadzi działalność gospodarczą i odprowadza z niej wszystkie składki (społeczne i zdrowotne) - formularz ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) wypełniony w cz. III, VIII, IX, X i podpisany w cz. XII poz. 01 (bez daty w cz. XI poz. 01), który jest dostępny na stronie ZUS: http://www.zus.pl/pliki/formularze/zza.pdf
  • w przypadku gdy wynagrodzenie opiekuna stażu / praktyki jest niższe od minimalnego wynagrodzenia brutto (1.680 zł brutto/mc) lub opiekun stażu / praktyki prowadzi działalność gospodarczą, ale nie odprowadza z niej wszystkich składek - formularz ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń) wypełniony w cz. III, IV, XI (w przypadku różnych adresów dodatkowo XII, XIII) i podpisany w części XV poz. 01 (bez daty w cz. XI poz. 01), który znajduje się na stronie ZUS: http://www.zus.pl/pliki/formularze/zua.pdf

f) wyrejestrowanie z ubezpieczenia opiekuna stażu / praktyki - formularz ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń) wypełniony w cz. III i podpisany w cz. VI poz. 01 (bez daty w cz. V poz. 01), który jest dostępny na stronie ZUS:  http://www.zus.pl/pliki/formularze/zwua.pdf

 

Dokumenty wymienione w pkt 1 i 3 proszę wypełnić i wydrukować w 1 egzemplarzu, podpisać ze strony opiekuna stażu / praktyki, a następnie przesłać w skanie na adres mailowy Biura Projektu (advancedphd@pg.gda.pl) celem weryfikacji poprawności. Po mailowym potwierdzeniu proszę wysłać oryginały na adres Biura Projektu:

Biuro Projektu "Advanced PhD"
Dział Spraw Naukowych,
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

W oparciu o przesłane dokumenty zostanie przygotowana umowa zlecenia dla opiekuna stażu / praktyki oraz rachunek. Dokumenty te zostaną przesłane opiekunowi mailem celem wydrukowania i podpisania.

Dokumenty wymienione w pkt 2 proszę wypełnić i wydrukować w 3 egzemplarzach, podpisać ze strony stażysty / praktykanta i instytucji przyjmującej na staż / praktykę, a następnie wysłać na adres Biura Karier (poniżej) z adnotacją: „dotyczy projektu Advanced PhD” lub dostarczyć osobiście do siedziby Biura Karier: budynek "Bratniak", pok.  204 (dla p. Moniki Downar - tel. 58 348 62 41).

Biuro Karier
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk 

Dodatkowo skany wysłanych dokumentów proszę przesłać na adres mailowy Biura Karier (mondowna@pg.gda.pl) i Biura Projektu (advancedphd@pg.gda.pl).

Po dopełnieniu w/w formalności ze strony doktoranta i opiekuna stażu / praktyki stażysta / praktykant zostaje ujęty na liście stypendialnej. Stypendium jest wypłacane na 2-4 tygodnie przez rozpoczęciem stażu/praktyki, natomiast wynagrodzenie dla opiekuna w miesiącu następującym po rozliczeniu stażu / praktyki.

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"