O projekcie

Serdecznie witamy na stronie projektu 

"Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”

PROJEKT REALIZOWANY BYŁ OD 1 LIPCA 2013 DO 31 GRUDNIA 2015

(POKL04.03.00-00-238/12)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL):

 • Priorytet IV: “Szkolnictwo Wyższe i Nauka
 • Działanie 4.3: "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020"

Na stronie tej znajdą Państwo wszystkie ogłoszenia dotyczące działań w projekcie, jak również dokumenty, które umożliwią Państwu aplikowanie o wsparcie w ramach projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną domową oraz z prezentacją dotyczącą działań w projekcie. 

Wartość dofinansowania

Zgodnie z umową z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju projekt otrzymał dofinansowanie 12 397 528,00 zł. W ramach projektu planuje się m.in.:

 • przeznaczyć ok. 600 000 zł na zajęcia dydaktyczne dla doktorantów (nowe przedmioty, zajęcia soft-skills, warsztaty)
 • przekazać ponad 6,8 mln złotych w formie stypendiów dla doktorantów, młodych doktorów i profesorów wizytujących
 • zorganizować system staży i praktyk dla doktorantów  - planowane środki na ten cel to 3,2 mln zł
 • wesprzeć działalność Biura Karier PG (kwota ponad 100 000 zł na szkolenia, wizyty studyjne i oprogramowanie komputerowe dla lepszego diagnozowania potrzeb doktorantów)
 • dostosować kampus PG do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę wejścia i windy w Gmachu "B" oraz zakupić specjalne zestawy komputerowe dla osób niedowidzących - ponad 600 000 zł

Czas trwania

Zgodnie z założeniami projekt jest realizowany od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2015. W tym czasie zorganizowane będą m.in. 2 konkursy stypendialne dla doktorantów i młodych doktorów, ponad 400 osób odbędzie praktyki lub staże wyjazdowe, odbędą się setki godzin nowych zajęć.

Wydziały biorące udział

W projekcie mogą wziąć udział doktoranci studiów stacjonarnych lat I-IV wszystkich wydziałów Politechniki Gdańskiej (bez doktorantów IMP PAN). Jednakże należy pamiętać o tym, że muszą oni realizować badania w ramach obszarów priorytetowych Strategii Europa 2020 (patrz niżej). Z tego względu istnieje następujące ograniczenie w dostępności do udziału w przypadku doktorantów Wydziału Zarządzania i Ekonomii: udział w projekcie mogą wziąć jedynie doktoranci kierunku "Zarządzanie", którzy realizują badania w obszarze szeroko pojętego zarządzania i technologii produkcji w obszarze przemysłu, przetwórstwa, nauk rolniczych, ochrony środowiska. 

Ponadto doktoranci Wydziałów biorących udział w projekcie "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" (Wydział Chemiczny, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki) nie mogą brać udziału w działaniach, które są dostępne w ramach tamtego projektu (stypendia dla doktorantów, zagraniczne wyjazdy stażowe).

Obszary priorytetowe Strategii Europa 2020

 1. Obszar architektury, architektura i urbanistyka, architektura wnętrz
 2. Obszar rozwiązań technologicznych w projektowania procesów przemysłowych i przetwórczych: Automatyka, Robotyka, Biotechnologia, Bioinformatyka, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria chemiczna i procesowa, Mechatronika, Nanotechnologia, itp.
 3. Budownictwo
 4. Obszar przemysłów kultury, w tym edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, w zakresie realizacji obrazu telewizyjnego, filmu, fotografii
 5. Obszar techniczno-informatyczny
 6. Obszar elektroniki i telekomunikacji
 7. Energetyka
 8. Logistyka
 9. Inżynieria środowiska, ochrona środowiska
 10. Zarządzanie i technologia produkcji w obszarze przemysłu, przetwórstwa, nauk rolniczych, ochrony środowiska
 11. Obszar nauk medycznych w zakresie medycyny i opieki nad osobami starszymi: pielęgniarstwo, fizjoterapia, geriatria, terapia genowa

Cele projektu

Celem głównym projektu jest budowanie potencjału dydaktycznego Politechniki Gdańskiej poprzez zintegrowanie w latach 2013-2015 studiów doktoranckich na 9 wydziałach i doprowadzenie do powstania i rozwoju interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w obszarach kluczowych w kontekście celów Europa 2020

Cele szczegółowe projektu to:

 • Poprawa jakościowa i strukturalna oferty edukacyjnej studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej
 • Unowocześnienie form kształcenia: warsztaty, zajęcia "soft skills" w zakresie przedsiębiorczości i komercjalizacji wyników badań
 • Zachęcenie do podejmowania studiów doktoranckich i efektywniejszej pracy poprzez system stypendiów naukowych
 • Zatrzymanie zdolnych absolwentów studiów doktoranckich jako przyszłej kadry na Politechniki Gdańskiej
 • Zbliżenie programowe studiów doktoranckich do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy

Zadania w projekcie

Zadanie 1. Opracowanie oraz przeprowadzenie nowych przedmiotów w j. angielskim
1.1. Opracowanie nowych przedmiotów w j. angielskim
1.2. Pierwsze przeprowadzenie nowych przedmiotów w j. angielskim
1.3. Wydruk materiałów dydaktycznych dla potrzeb nowych przedmiotów w j. angielskim
1.4. Zakup podręczników specjalistycznych w j. angielskim

Zadanie 2. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć soft-skills w zakresie przedsiębiorczości i ekonomii dla doktorantów
2.1. Zajęcia soft-skills w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości
2.2. Zajęcia soft-skills w zakresie zakładania i prowadzenia małej firmy
2.3. Zajęcia soft-skills w zakresie ochrony własności przemysłowej i komercjalizacji wyników badań
2.4. Materiały szkoleniowe dla potrzeb zajęć soft-skills
2.4. Zakup laptopa do potrzeb obsługi zajęć
2.5. Zakup urządzenia multimedialnego do potrzeb obsługi zajęć

Zadanie 3. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych przez przedsiębiorców i praktyków biznesu
3.1. Przeprowadzenie zajęć warsztatowych
3.2. Materiały dydaktyczne dla potrzeb zajęć warsztatowych

Zadanie 4. Stypendia naukowe dla doktorantów, młodych doktorów oraz visiting professors
4.1. Stypendia naukowe dla doktorantów 
4.2. Stypendia naukowe dla młodych doktorów
4.3. Stypendia dla visitng professors
4.4. Wydruk materiałów dydaktycznych dla potrzeb wykładów prowadzonych przez visitng professors

Zadanie 5. Staże wyjazdowe dla doktorantów
5.1. Staże wyjazdowe praktyczne dla doktorantów (w działach R&D)
5.2. Staże wyjazdowe praktyczne dla doktorantów (technologiczno-inżynierskie)
5.3. Staże wyjazdowe do zagranicznych ośrodków naukowych
5.4. Lokalne staże przemysłowe trzymiesięczne dla doktorantów
5.5. Lokalne praktyki przemysłowe miesięczne dla doktorantów
5.6. Przygotowanie stanowiska stażowego dla doktoranta w przedsiębiorstwie
5.7. Przygotowanie stanowiska praktyki przemysłowej dla doktoranta

Zadanie 6. Wsparcie Sekcji Karier Studenckich PG
6.1. Szkolenia trenerskie dla pracowników SKS PG
6.2. Krajowe wizyty studyjne pracowników SKS PG
6.3. Zagraniczne wizyty studyjne pracowników SKS PG
6.4. Zakup testów psychologicznych dla lepszego diagnozowania predyspozycji zawodowych doktorantów 

Zadanie 7. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - poprawa wyposażenia dydaktycznego uczelni
7.1. Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych
7.2. Dostosowanie Gmachu B do potrzeb niepełnosprawnych - przebudowa wejścia i winda

Zadanie 9. Zarządzanie, koordynacja i promocja projektu

Zespół projektowy

Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Redlarski, prof. nadzw. PG

Koordynatorzy projektu dla poszczególnych "obszarów tematycznych": 

 1. Koordynator projektu dla obszaru tematycznego obejmującego studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiiprof. dr hab. inż. Maria Szpakowska
 2. Koordynator projektu dla obszaru tematycznego obejmującego studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym i Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa: dr hab. inż. Krystyna Imielińska, prof. nadzw PG
 3. Koordynator projektu dla obszaru tematycznego obejmującego studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska i Wydziale Architektury: prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki
 4. Koordynator projektu dla obszaru tematycznego obejmującego studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki: dr hab. inż. Krzysztof Karwowski, prof. nadzw. PG
 5. Koordynator projektu dla obszaru tematycznego obejmującego studia doktoranckie na Wydziale Chemicznym, Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki: 
  dr hab. inż. Maciej Bagiński, prof. nadzw. PG

Administracja projektu: 

 1. Specjalista ds. administracyjnych: Marta Gurczyńska
 2. Specjalista ds. rozliczeń i promocji: Kajetan Lewandowski

Dane Kontaktowe

BIURO PROJEKTU
GMACH GŁÓWNY - SKRZYDŁO B
POK. NR 603
TEL. 058 348 60 47
E-MAIL: margurcz@pg.gda.pl, advancedphd@pg.gda.pl

http://www.pg.gda.pl/advancedphd

 

 

 

 

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"