Praktyki LOKALNE – WYNIKI KONKURSU NR 12

13 października 2015

Szanowni Doktoranci, 

Rada Koordynatorów po rozpatrzeniu aplikacji zgłoszonych do konkursu nr 12 dotyczącego praktyk lokalnych rozpoczynających się w październiku / listopadzie 2015 roku zadecydowała w dn. 13 października 2015 roku o przyznaniu 6 stypendiów stażowych. Wyniki konkursu podane są TUTAJ.

 

Osoby, którym przyznano stypendium, proszone są o zgłoszenie się do Biura Projektu w celu uzupełnienia ewentualnych braków i dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do czwartku 22 października 2015 roku dokumentów wymienionych w II części ogłoszenia konkursowego, których wzory zamieszczono na stronie projektu pod tym linkiem.

 

W celu dopełnienia formalności związanych z umowami towarzyszącym stażom i praktykom opiekunów staży / praktyk prosimy o kontakt z Biurem Projektu i dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do czwartku 22 października 2015 roku  dokumentów wymienionych w III części ogłoszenia konkursowego, których wzory zamieszczono na stronie projektu pod tym linkiem. Na podstawie przesłanych (najpierw w skanie celem sprawdzenia, potem w oryginale) dokumentów zostanie przygotowana umowa zlecenia z opiekunem stażu / praktyki wraz z rachunkiem, która zostanie następnie przesłana mailem bezpośrednio do opiekuna z prośbą o podpisanie i zwrotne odesłanie jeszcze przed terminem rozpoczęcia stażu / praktyki.

 

Stypendium dla stażysty / praktykanta zostanie wypłacone przed rozpoczęciem stażu / praktyki pod warunkiem dopełnienia wszystkich formalności, o których mowa powyżej. 

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"