Ogłoszenie konkursu dotyczącego staży zagranicznych – dodatkowy konkurs nr 11

25 sierpnia 2015

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy jedenastą edycję konkursu stażowego dla słuchaczy stacjonarnych Studiów Doktoranckich Politechniki Gdańskiej na staże zagraniczne finansowane ze środków projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”.

UWAGA! Jest to ostatnia edycja konkursów zagranicznych realizowanych w ramach projektu „Advanced PhD” i jedyna skierowana również do doktorantów z obszaru „Nowoczesne Technologie" (tj. Wydziałów: Chemicznego, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)*, do tej pory wykluczonych z procedury konkursowej. Konkurs nie będzie przedłużany.

O staże zagraniczne w ramach ostatniego konkursu mogą się ubiegać doktoranci lat II-IV oraz wyjątkowo I roku studiów, którzy w procedurze konkursowej zostaną potraktowani tak samo jak doktoranci II roku, studiujący na wydziałach: Inżynierii Lądowej i Środowiska, Architektury, Elektrotechniki i Automatyki, Oceanotechniki i Okrętownictwa, Mechanicznym (bez doktorantów IMP PAN), Zarządzania i Ekonomii (tylko dla kierunku Zarządzanie) oraz wyjątkowo także: Chemicznym, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej lub Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki*, pod warunkiem, że realizują swoje badania w obszarach kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020:

 1. Obszar architektury, architektura i urbanistyka, architektura wnętrz.
 2. Obszar rozwiązań technologicznych w projektowania procesów przemysłowych i przetwórczych: Automatyka, Robotyka, Biotechnologia, Bioinformatyka, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria chemiczna i procesowa, Mechatronika, Nanotechnologia, itp.
 3. Budownictwo.
 4. Obszar przemysłów kultury, w tym edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, w zakresie realizacji obrazu telewizyjnego, filmu, fotografii.
 5. Obszar techniczno-informatyczny.
 6. Obszar elektroniki i telekomunikacji.
 7. Energetyka.
 8. Logistyka.
 9. Inżynieria środowiska, ochrona środowiska.
 10. Zarządzanie i technologia produkcji w obszarze przemysłu, przetwórstwa, nauk rolniczych, ochrony środowiska.
 11. Obszar nauk medycznych w zakresie medycyny i opieki nad osobami starszymi: pielęgniarstwo, fizjoterapia, geriatria, terapia genowa.

 

UWAGA! W konkursie nie mogą brać udziału doktoranci, którzy wcześniej skorzystali już z oferty stażowej w ramach projektu „Advanced PhD” lub „InterPhD”.
Konkurs dotyczy wyłącznie 3-miesięcznych zagranicznych staży naukowo-badawczych, które rozpoczną się w drugiej połowie września 2015 roku, jednak nie później niż 28 września 2015 roku. 

W związku z faktem, iż projekt kończy się 31 grudnia 2015 roku wszystkie staże zgłoszone do konkursu muszą zostać zakończone i rozliczone najpóźniej do 28 grudnia 2015 roku.

Na dokumenty czekamy do dnia 7 września 2015 (wtorek), do godz. 13.00.

Poniżej znajdą Państwo wymogi konkursowe oraz dokumenty wymagane w całej procedurze konkursowej. Terminy, sposób oraz miejsce składania poszczególnych dokumentów na poszczególnych etapach podane zostały w ogłoszeniu.

DOKUMENTY (WYMOGI) KONKURSOWE (PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ):

Dokumenty wymagane w procedurze konkursowej:

 

*) Doktoranci obszaru Nowoczesne Technologie (WETI, WFTiMS i WChem) są objęci obecnym konkursem, mimo że wydziały te podlegają w tym zakresie pod inny projekt – InterPhD, w ramach którego wcześniej istniała możliwość ubiegania się o staże zagraniczne. Projekt InterPhD kończy się z dniem 30 września 2015 roku, co uniemożliwia doktorantom wyjazd na staż kończący się po tej dacie. Informacje na temat projektu InterPhD znajdują się na stronie: www.InterPhD.pg.gda.pl  www.InterPhD.pg.gda.pl

 

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"