Staże i praktyki krajowe – WYNIKI KONKURSU NR 10 (PIERWSZA TURA)

20 maja 2015

Szanowni Doktoranci, 

Rada Koordynatorów po rozpatrzeniu aplikacji zgłoszonych do konkursu nr 10 dotyczącego staży i praktyk krajowych rozpoczynających się w trzecim kwartale 2015 roku zadecydowała w dn. 19 maja 2015 roku o przyznaniu 11 stypendiów stażowych. Wyniki konkursu podane są TUTAJJednocześnie informujemy, że konkurs został przedłużony – więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ.

 

Osoby, którym przyznano stypendium, proszone są o zgłoszenie się do Biura Projektu i dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja 2015 roku dokumentów wymienionych w II części ogłoszenia konkursowego, których wzory zamieszczono na stronie projektu pod tym linkiem.

 

W celu dopełnienia formalności związanych z umowami towarzyszącym stażom i praktykom opiekunów staży / praktyk prosimy o kontakt z Biurem Projektu i dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja 2015 roku  dokumentów wymienionych w III części ogłoszenia konkursowego, których wzory zamieszczono na stronie projektu pod tym linkiem. Na podstawie przesłanych (najpierw w skanie celem sprawdzenia, potem w oryginale) dokumentów zostanie przygotowana umowa zlecenia z opiekunem stażu / praktyki wraz z rachunkiem, która zostanie następnie przesłana mailem bezpośrednio do opiekuna z prośbą o podpisanie i zwrotne odesłanie jeszcze przed terminem rozpoczęcia stażu / praktyki.

Stypendium dla stażysty / praktykanta zostanie wypłacone przed rozpoczęciem stażu / praktyki pod warunkiem dopełnienia wszystkich formalności, o których mowa powyżej. 

 

Osoby, których podania zostaną rozpatrzone ponownie wraz z aplikacjami II tury konkursu, proszone są o zgłoszenie się do Biura Projektu i uzupełnienie w terminie do 25 maja 2015 roku (do godz. 11.00) dokumentów wskazanych w informacji o wynikach rekrutacji I tury.

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"