Zagraniczne wyjazdy stażowe – konkurs nr 9

14 kwietnia 2015

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy dziewiątą edycję konkursu stażowego dla słuchaczy stacjonarnych Studiów Doktoranckich Politechniki Gdańskiej na staże zagraniczne finansowane ze środków projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”.

UWAGA! Jest to ostatnia edycja konkursów zagranicznych realizowanych w ramach projektu „Advanced PhD”. W związku z powyższym w konkursie mogą wziąć udział również doktoranci, którzy wcześniej skorzystali już z oferty stażowej w ramach projektu Advanced PhD, z zastrzeżeniem, że aplikacje dotyczące powtórnych staży będą rozpatrywane w następnej kolejności po rozpatrzeniu aplikacji osób, które o staż ubiegają się po raz pierwszy.

O staże zagraniczne mogą się ubiegać wyłącznie doktoranci lat II-IV oraz wyjątkowo I roku studiów studiujący w trybie stacjonarnym na następujących wydziałach Politechniki:

- Inżynierii Lądowej i Środowiska,

- Architektury,

- Elektrotechniki i Automatyki,

- Oceanotechniki i Okrętownictwa,

- Mechanicznym (za wyjątkiem IMP PAN),

- Zarządzania i Ekonomii (tylko dla kierunku Zarządzanie)

pod warunkiem, że realizują swoje badania w obszarach kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020.

Konkurs dotyczy wyłącznie 3-miesięcznych zagranicznych staży naukowo-badawczych, które rozpoczną się w III kwartale 2015 roku (najpóźniej 1 września 2015 roku). W związku z faktem, iż projekt kończy się 31 grudnia 2015 roku wszystkie staże zgłoszone do konkursu muszą zostać zakończone i rozliczone najpóźniej do końca listopada 2015 roku.

Nabór podań (i wysyłki dokumentów w wersji elektronicznej) odbywa się 29 maja 2015 r. (piątek) do godz. 15.00.

Poniżej znajdą Państwo wymogi konkursowe oraz dokumenty wymagane w całej procedurze konkursowej. Terminy, sposób oraz miejsce składania poszczególnych dokumentów na poszczególnych etapach podane zostały w ogłoszeniu.

DOKUMENTY (WYMOGI) KONKURSOWE (PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ):

  1. Ogłoszenie konkursu (określa dokładne terminy i miejsce składania dokumentów, formularze i załączniki wymagane na poszczególnych etapach)
  2. Regulamin wewnętrzny projektu dotyczący wyjazdów na staże zagraniczne (określa zasady i procedurę przyznawania stypendium)​

Dokumenty wymagane w procedurze konkursowej:

Dokumenty składane w momencie aplikowania o staż (wskazane w cz. I ogłoszenia)

Dokumenty składane w momencie przyznania stażu (wskazane w cz. II ogłoszenia)

Dokumenty składane po zakończeniu stażu celem jego rozliczenia (wskazane w cz. III ogłoszenia)

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"