Konkurs 3 – visiting professors

14 maja 2014

Szanowni Pracownicy,

W ramach projektu  "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" przewidziano zaproszenie na Politechnikę Gdańską 60 profesorów wizytujących, którzy w czasie wizyty przeprowadzą 15-godzinny wykład dla słuchaczy stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej na wydziałach biorących udział w projekcie. W zamian profesor wizytujący otrzyma stypendium w wysokości 10 000 zł (płatne w gotówce jednorazowo po przyjeździe), które w założeniu ma pokryć wszelkie koszty związane z podróżą i pobytem w Gdańsku.

Wybór profesorów wizytujących odbywać się wg procedury konkursowej zgodnie z wewnętrznym regulaminem projektu dotyczącym przyjazdów zagranicznych profesorów akademickich i ogłoszeniem konkursowym (oba dokumenty zamieszczone poniżej), zaś wyboru będzie dokonywać Rada Koordynatorów projektu. Wykłady zgłoszone do konkursu nr 3 muszą odbyć się w IV kwartale 2014 roku.

Wnioski – w porozumieniu z kierownikiem danego studium doktoranckiego i koordynatorem obszarowym projektu – mogą składać wyłącznie samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni – wzór wniosku znajduje się poniżej. UWAGA! Możliwość zapraszania gości w ramach projektu będzie dostępna wyłącznie dla samodzielnych pracowników WMech, WOiO, WEiA, ZiE (w ograniczonym zakresie), WILiŚ oraz WArch.

Nabór wniosków odbywa się do 31 sierpnia 2014 roku.

Dokumenty konkursowe:

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"