Projekt Advanced PhD

Szanowni Państwo,

W dniu 31.12.2015 r. zakończyliśmy realizację 2,5-letniego projektu "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" (Projekt „Advanced PhD”), w ramach którego udało nam się rozliczyć aż 94 % przyznanych środków. W projekcie wzięło udział 484 doktorantów (w tym 230 kobiet i 254 mężczyzn), 39 młodych doktorów (12 kobiet i 27 mężczyzn) oraz 3 pracowników Biura Karier (3 kobiety) Politechniki Gdańskiej.

Dzięki projektowi udało się stworzyć platformę edukacyjną dla studiów trzeciego stopnia. Zajęcia miały często charakter interdyscyplinarny. Poprzez zaoferowanie nowych przedmiotów w języku angielskim nastąpiła jakościowa i strukturalna poprawa oferty dydaktycznej. Treści przedmiotów zostały oparte o najnowszą światową wiedzę z danej dziedziny. Wykłady profesorów zagranicznychstanowiły jeden z kluczowych elementów unowocześnienia i umiędzynarodowienia studiów doktoranckich. W celu uzupełnienia wiedzy do biblioteki zakupiono najnowsze podręczniki anglojęzyczne wiodących autorów wybranych spośród propozycji wskazanych przez pracowników uczelni. Dzięki realizacji zajęć soft-skills udało się rozszerzyć ofertę zajęć o nieprowadzone dotąd zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości i komercjalizacji wyników badań, które są niezwykle istotne z punktu widzenia tworzenia gospodarki opartej na wiedzy i zbliżenia środowiska naukowego ze środowiskiem gospodarczym. Realizacja zajęć warsztatowych z praktykami biznesu pozwoliła na unowocześnienie formy i treści kształcenia oraz zbliżenie programowe studiów doktoranckich do potrzeb i wyzwań gospodarki.

Podobną rolę odegrał program staży i praktyk oferowanych w ramach projektu, dzięki któremu doktoranci mieli możliwość zdobycia niezwykle cennego doświadczenia, nawiązania kontaktów zawodowych i naukowych oraz zapoznania się z praktycznymi aspektami działalności polskich przedsiębiorstw i standardami pracy na uczelniach zagranicznych.

Program stypendialny miał za zadanie zachęcić najzdolniejszych absolwentów studiów magisterskich do kontynuowania swojej edukacji na studiach doktoranckich, natomiast młodych doktorów – do pozostania na uczelni w charakterze kadry akademickiej.

Pracownicy Biura Karier odbyli w ramach projektu szereg wizyt studyjnych – zarówno w kraju, jak i za granicą – dzięki czemu mieli okazję wymienić się wiedzą i doświadczeniami z innymi uczelniami. Dodatkowo wzięli udział w szkoleniach coachingowych, wzbogacających ich warsztat pracy. Dzięki zakupionym testom do badania predyspozycji zawodowym oraz konsultacjom z uczelnianym doradcą doktoranci mogą lepiej projektować swoje kariery zawodowe.

W trakcie projektu prowadzone były również badania ewaluacyjne wśród doktorantów, dzięki którym mieliśmy informację na temat naszych działań.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu oraz osobom zaangażowanym na różnych etapach oraz szczeblach w jego realizację. Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą działania projektowe.

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"